El passat 30 d’abril de 2020 es va publicar la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixin en el medi ambient.

S’introdueixen modificacions en l’impost de successions i donacions a Catalunya, reduint-se les bonificacions que fins a la data s’aplicaven a les persones incloses en el grup II (fills de 21 anys en endavant i els ascendents).

Les persones del grup I (menors de 21 anys) i els cònjuges seguiran amb la bonificació aplicada fins a la data, doncs no s’han vist afectats per la reforma.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres.