Planificació, gestió i disciplina urbanística

En l’Àrea de planificació, gestió i disciplina urbanística, el despatx ha servit tant a interessos de particulars i promotors privats, com públics, en qualitat de consultor. Sense obviar la direcció i/o participació en la redacció d’instruments de planejament, tals con Plans Especials, Plans Parcials, i inclusiva Plans Generals.

Entren també en aquest àmbit matèries pròpies de la disciplina urbanística tals com Llicències, Ordres d’Execució y Expedients de Ruïna, així com Expedients de Legalitat Urbanística. I per últim, en el marc de la gestió urbanística hem consolidat la nostra tasca mitjançant la constitució, gestió i dissolució de Juntes de Compensació, així com en la redacció de Convenis administratius.

Tampoc podem obviar, tot i resultar de matèria independent, els Expedients de Contribucions Especials i els Expedients d’Expropiació.

SOL·LICITI INFORMACIÓ