Dorinda
Aventín Huguet

dorinda@dorindaaventin.com

DORINDA AVENTÍN HUGUET

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid Nº 61.524, des de 1997
Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida Nº 1.470, des de 2020

• Llicenciada en Dret. Facultat de Dret de la Universitat de Navarra.

• Títol de Màster en Política Territorial i Urbanística. Institut Pascual Madoz del Territori, Urbanisme i Medi Ambient. Universitat Carlos III. Madrid.

• Diploma del Curs General de Pràctica Jurídica. JURIS, Escola Superior de Práctica Jurídica, homologada oficialment per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid.

• Diploma en “Procediment, Actes i Recursos Administratius”. Organitzat pel Departament de Dret Públic de la Universitat de Lleida.

• Diploma “Jurisdicció Contenciosa Administrativa”. Organitzat pel Departament de Dret Públic de la Universitat de Lleida.

• Postgrau en Dret Urbanístic Català. Universitat de Lleida.

PARTICIPACIÓ EN SEMINARIS:

• “Mesures liberalitzadores en matèria de sòl”. Institut Pascual Madoz. Universitat Carlos III.

• “L’impacte de la Sentència del sòl (STC 61/1997) i el Projecte de Llei sobre règim del sòl i valoracions”. Institut Pascual Madoz. Universitat Carlos III.

• “L’Urbanisme després de la Sentència del Tribunal Constitucional”. Institut Pascual Madoz. Universitat Carlos III.

• “Llei Urbanística d’Aragó”. Organitzat per l’Institut Aragonès d’Administració Pública.

• “TR de la Llei d’Urbanisme DL 1/2005 i Reglament D 305/2006”. Col·legis d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Lleida.

• “L’avantprojecte de la “Nova Llei del Sòl”. Universitat Carlos III.

• “El Dret Urbanístic i el Dret a l’Habitatge”. Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

• “Aspectes del marc urbanístic: TR de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i Reglament D 305/2006”.

ALTRES:

Administrador Concursal designat pel Jutjat Mercantil de Lleida (2012-actualitat)

SOL·LICITI INFORMACIÓ