Autònoms, empreses i societats

En Àrea d’autònoms, empresa i societats, tant civils com mercantils, assistim als nostres clients des de la seva constitució fins la defensa íntegra dels seus interessos en el desenvolupament dels objectes socials concrets, bé sigui en matèria judicial, com extrajudicial. Així com en matèria essencialment mercantil, entre altres, la d’adquisició de participacions, dissolució i liquidació, inclusiva la concursal. Sense obviar la part administrativa d’obtenció de permisos especials per al desenvolupament del seu objecte social, inscripció en registres d’obligat compliment, assessorament en contractació pública, i inclusiva matèria tributaria. El despatx en aquesta àrea treballa amb estreta connexió amb la tasca pròpia dels economistes i auditors col·laboradors que resulten necessaris.

SOL·LICITI INFORMACIÓ