Assessorament a famílies i particulars

El despatx compta amb una àrea d’assessorament a famílies i particulars, que passa per prestar defensa jurídica en els següents àmbits:

• Obligacions i Contractes: Negociació i redacció de contractes. Defensa jurídica davant possibles causes de reclamació judicial.

• Qüestions de Propietat: Defensa de la propietat des de les diferents vessants, civil, administrativa i judicial.

• Divorci i Separació: Negociació i assistència en processos de família.

• Dret Hereditari: Successions i Donacions.

• Accidents de Tràfic: Defensa de reclamacions per danys personals i materials.

• Negligències mèdiques: Defensa de reclamacions per danys personals.

• Penal: En matèria de Delictes contra la salut, contra la seguretat vial, Delictes Econòmics.

• Relacions amb les Administracions Públiques: Sancions i Reclamacions Patrimonials.

• Relacions amb Empresa: Assessoria laboral i defensa en judici davant Acomiadaments o Modificacions Substancials de les Condicions de Treball.

• Urbanisme: Afectacions de la inclusió de propietats en Planejaments Derivats (Plans Parcials / Plans Especials), o instruments de gestió urbanística (Projectes de Reparcel·lació i Urbanització), o qüestions derivades de l’exercici de Disciplina Urbanística (llicències, ordres d’execució, sancions, expedients d’infracció…).

• Expropiacions: Garantir el compliment de las prescripcions legals i el major Just Preu.

• Energies Renovables: Gestió de Projectes i defensa davant les afectacions per projectes gestionats per tercers.

• Gestió de Patrimonis: Assessoria en la planificació, gestió i defensa del seu patrimoni, tant el immobiliari como el relatiu a productes bancaris i/o hereditaris.

SOL·LICITI INFORMACIÓ