Administracions Públiques

En l’Àrea d’Administracions Públiques, aquest despatx ve desenvolupant col·laboracions estretes en la tasca ordinària de les administracions, majoritàriament Ajuntaments i Empreses Públiques de desenvolupament.
Aquest sistema de col·laboració passa per oferir aquesta assistència de forma general i consolidada en el temps o bé de forma puntual; directament o bé de manera no presencial, servint-nos de les efectives comunicacions telefòniques, telemàtiques i inclús de connexió en la pròpia xarxa que permeten un suport instantani i constant en el temps que sigui necessari.

SOL·LICITI INFORMACIÓ